ورزش در مدارس-آموزش خصوصی طناب حرفه ای

آموزش خصوصی طناب حرفه ای- انعطاف بدنی-قدرت-استقامت-آمادگی جسمانی- تغذیه و ورزش-توان- طناب زنی و...

رخوت و سستی می شود و مازاد آن تحریک بیش از حد را به دنبال دارد .

هیجان ها حالت هاي عاطفی چندوجهی اند که موجب تجربه احساسان ویژه اي می شوند مثل خشم و شادمانی. که به این ترتیب اثر فراوانی بر رفتار و سلامتی فرد دارد. در نوع هیجان مثبت (در پاسخ به احساسات خوشایند مثل شادي ) و هیجان منفی (در پاسخ به احساسات ناخوشایند مثل غم) وجود دارد. از نظرفیزیولوژیک، هیجان هاي واکنشهاي بدن براي سازگاري با محركهاست مهمترین واکنشها افزایش ضربان قلب، تنفس سریع، تنش عضلانی، تغییر حالت صورت و برانگیختگی عمومی است. هیجان ها کارکردي اند و هر نوع هیجان بدن را در وضعیتی خاص قرار می دهد. مثلا خًشم بدن را براي جنگیدن و ترس بدن را براي گریختن آماده می کند فعالیت جسمانی از یک طرف موجب تخلیه انرژي روانی مازاد و هیجانات می شود و از طرف دیگر ممکن است بر شدت هیجانات بیفزاید. فعالیتهاي جسمانی تفریحی درکاهش هیجان مؤثر است اما ورزشهاي رقابتی موجب افزایش هیجان می شوند.

افرادي که ورزش کرده اند، در مقایسه با افراد دیگرپاسخ پرخاشگرانه به تحریک بیرون دارند. علاوه بر این که ورزش بر میزان هیجان اثر دارد، شدت هیجان نیز بر شدت ورزش مؤثر است. هیجان احتمالاً به دلیل تشویق تماشاچی ورزشکار را تحریک میکند که سریعتر حرکت کند که در شرایط عادي این موارد ظاهر نمی شود. در میدان هاي ورزشی بارها دیده شده که مهارت،سرعت، قدرت یااستقامت ورزشکاران بطور چشمگیري در حالت هاي هیجانی افزایش یافته است به طوري که نتیجه ها به بالاي جدول صعود می کند.

برانگیختگی

به میزان هوشیاري و فعال بودن بدن از نظر جسمانی و روانی گویند که دامنه آن از خواب عمیق شروع و تا هیجان زیاد ادامه می یابد. از عواملی که اجراي ورزشکار را تحت تأثیر قرار می دهد، میزان برانگیختگی اوست. رابطه برانگیختگی و اجرا از قانون یو وارونه پیروي می کند. طبق این قانون اجراي مناسب هر نوع مهارت به مقدار مشخصی از برانگیختگی نیاز دارد که به آن سطح مطلوب گویند. اگر برانگیختگی کمتر یا بیشتر از حد مطلوب باشد به کیفیت اجرا صدمه می زند. مثلاً برانگیختگی بیش ازحد فوتبالیست باعث شکست ضربه پنالتی او می شود .

اضطراب

واکنش عاطفی و هیجانی ناخوشایند همراه با برانگیختگی و فعالیت دستگاه عصبی خودمختار است که با احساس تنش، ناآرامی، نگرانی، برانگیختگی و ترس همراه است .اضطراب به ترس نزدیک است و چیزي بیش از نگرانی است. چرا که عزت نفس فرد را تهدید می کند .

اضطراب حالتی دورة هیجانی موقت در واکنش به یک موقعیت ویژه .اضطراب صفتی :  سطح ثابت و پایدار اضطراب که بخشی از شخصیتو خلق و خوي فرد در پاسخ به تنش محیطی است .اضطراب رقابتی :  دلهرة بیش از حد و ناآرامی قبل از مسابقه از انواع اضطراب اند. شارکی  1996 پیشنهاد می کند که فعالیتهایی از قبیل پیاده روي در کاهش اضطراب حالتی مؤثر است. چنین فعالیت هایی باعث ایجاد تنوع ذهنی، بازخورد زیستی و ژرف اندیشی است. تحقیقات نشان داده که آمادگی جسمانی بالا، کاهش اضطراب صفتی همراه است. اعتقاد به این استکه تمرین هوازي در کاهش اضطراب صفتی تأثیر دارد .

استرس استرس مادر بیماریهاي روانی در نظر گرفته می شود. استرس بیش از هر عامل دیگري موجب تحلیل نیروي جسمانیو روانی می شود، اعتماد به نفس را کاهش می دهد، لذت از تجربیات را پایین می آورد و سردرگمی و تعارض بین انسان و محیط ایجاد می کند .استرس به معناي فشار روانی و تحت فشار قراردادن فرد از نظر روانی است. استرس با عامل استرسزا تعریف می شود در هرموقعیت تفاوت دارد. براي دانش آموز، عدم آگاهی از نحوه امتحان، براي تیم فوتبال، شکست در مسابقه و…به طور کلی عدم سازگاري فرد با موقعیتهاي محیطی یا عدم هماهنگی بین انتظارات فرد و انتظارات محیط براي پاسخ به محرکهایی که نتیجه شان براي فرد مهم است. هر گاه فرد توانایی جسمانی وروانی سازگاري با محیط را از دست بدهد دچار استرس می شود. فرد نمی تواند خود را با عامل استرسزا منطبق کند، که در این حالت تعادل روانی خود را از دست می دهد و مشکلات جسمی و روانی از قبیل افسردگی و اضطراب  بروز می کند. هر فرد مقدار معینی از انرژي انطباق کننده با محیط دارد که براثر استفادة روزمره تمام می شود. معمولاً به جنبۀ منفی استرس توجه بیشتري می شود، چرا که هدف کاهش ناراحتی ها و بهبود سلامتی است اما باید در نظر داشت که استرس در معنی مثبت نیز به کار می رود. مقداري استرس در معنی تحریک احساس و داشتن اشتیاق و انگیزه براي انجام کارها مفید و ضروري است. کاري که باید انجام شود کنار آمدن با استرس و کنترل آن است. حذف استرس نه تنها بی معنی، بلکه مضر هم هست .

تغییرات رفتاري :لرزش بدن، لرزش صدا، افسردگی در افراد درون گرا، پرخاشگري در افراد برون گرا، خوردن یا اختلال در رژیم غذایی، مصرف سیگار و مواد مخدر . تغییرات ذهنی و روانی :کاهش تمرکز، کاهش اعتماد به نفس، کاهش عزت نفس زنان به دلیل زودرنج بودن و ... بیش از مردان دچار استرس می شوند و تأهل به دلیل افزایش فعالیتهاي اجتماعی در افزایش استرس مؤثر است. درآمد کافی و رضایت از شغل و رشته تحصیلی در کاهش استرس مؤثر است. تحصیلات به دلیل افزایش درك فرد از مشکلات احتمال استرس را افزایش می دهد. در سن 12 تا 18 سالگی به دلیل بلوغ و شکاف بین رشد جسمانی و عقلی احتمال استرس افزایش می یابد .

 

استرس و فعالیت جسمانی :

فعالیت جسمانی و تمرین با کاهش استرس رابطه دارد. 5 عامل در کاهش استرس از طریق فعالیت جسمانی عبارت است از :

۱  دوري موقت از عامل استرسزا که منجر به یافتن راه حل مناسبی براي برخورد با آن می شود .

۲  کنترل موقعیت با افزایش ادراك شخصی

۳  احساس خوب بعد از فعالیت جسمانی

۴  ارتباط با دیگران براي افرادي که تنهایی موجب استرسشان شده در فعالیتهاي گروهی اما گاهی استرس به دلیل سرو کله زدن با مراجعین مختلف است که در آن صورت ورزش هاي انفرادي مثل دوي نرم و یا پیاده روي توصیه می شود .

۵  تغییرات جسمانی مانند افزایش اندروفین ها که مواد شیمیایی درون زا  هستند  و از اثر آن ها کاهش ادراك است. در نتیجه احساس آرامش و کاهش تنش عضلانی که به دلیل فعالیت اعصاب پاراسمپاتیک است.

نوشته شده در جمعه سی ام دی ۱۳۹۰ساعت 12:23 توسط بهارلویی| |